De Stichting Rondom Magnus

Op 15 januari 2016 werd de Stichting Rondom Magnus opgericht (kortweg ROM). De stichting heeft als doel:

  • het bevorderen van de belangstelling voor literatuur, muziek, oude ambachten, nijverheid en andere culturele uitingen in de gemeente Aa en Hunze, in het bijzonder in Anloo en omgeving;
  • het scheppen van een klimaat in het werkgebied waarin het culturele leven zihc optimaal kan ontwikkelen;
  • en voorts al hetgeeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van culturele evenementen;
  • samenwerken met andere organisaties met het oog op het organiseren van culturele evenementen;
  • het gebruik maken van bestaande of nog te creëren locaties en faciliteiten;
  • creëren en beheren van locaties en faciliteiten ten dienste van de gestelde doelen.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De statuten van de stichting kunt u hier downloaden: ROM statuten 20170113

Rondom Magnus acht een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De privacyverklaring kunt u hier downloaden: ROM publ website – privacyverklaring 20210606.

De stichting Rondom Magnus is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Reacties zijn gesloten.